Menü
Játékszabályzat
Fehérvár Médiacentrum Kft. – Karácsonyi ajándékeső
JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Fehérvár Médiacentrum Kft. (székhely: 8000, Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A., a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) szervez Facebook felületein. A Játékban a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint lehet részt venni. A Játékra a jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak.

I. A Játék formátuma:

I.1. A Játék során a megadott 4 hetes időtartamon belül heti váltakozásban a Szervező különböző Facebook oldalain játékos posztok kerülnek kiposztolásra minden nap délben. A játékos posztok az alábbi oldalakon lesznek elérhetőek:
Első héten, azaz 2017. november 20-tól 2017. november 26-ig a Vörösmarty Rádió Facebook oldalán,
Második héten, azaz 2017. november 27-től 2017. december 3-ig a Fehérvár Hetilap Facebook oldalán,
Harmadik héten, azaz 2017. december 4-től 2017. december 10-ig a Fehérvár Televízió Facebook oldalán,
Negyedik héten, azaz 2017. december 11-től 2017. december 17-ig az fmc.hu Facebook oldalán.
A nyertes a játékos posztot megosztók és az oldalt lájkolók közül kerül ki.

II. Részvételi feltételek:

II.1. A Játékban való részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges.

II.2. A Játékban bárki részt vehet, kivéve a Fehérvár Médiacentrum Kft. munkavállalói, megbízottjai, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

II.3. Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a játékost, aki tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével osztotta meg a posztot. Tisztességtelennek minősül különösen az, ha a játékos nyereménye valószínűségének növelése érdekében ál-facebook oldalakat hoz létre.

III. A Játék részletei:

III.1. A Játék kezdete: 2017. november 20.
A Játék vége: 2017. december 17.

III.2. Az adott napi poszt lájkolására nyitva álló határidő: minden nap 12:00-tól 23:59-ig. A határidő lejárta után történt megosztások érvénytelenek.

III.3. A Szervező sorsolással választja ki a napi nyertes játékost. Minden sorsolás alkalmával egyetlen nyertes kerül kisorsolásra. A játék napi nyertese a III.2. beli időtartamon belül az oldalt lájkolók közül kerül ki. Sorsolásra a játékot követő nap 09:00-ig kerül sor, kivéve a szombati, illetve a vasárnapi játékokat, akkor a nyertes kisorsolására a soron következő hétfőn 09:00-ig kerül sor. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve a játékot meghirdetett Facebook oldalra is kikerüljön.

III.4. A Játék nyereménye: a nyeremény tárgya az egyes játékok alkalmával változik. A nyeremény tárgya lehet valamilyen egyszeri alkalomra szóló szolgáltatás nyújtása, kuponos akciók, vásárlási utalvány, tárgyi nyeremény vagy ajándékkosár.

III.5. A nyertes külön üzenetben kap értesítést 1 napon belül, hogy hol és mikor veheti át a nyereményét. Amennyiben a nyertes 24 órán belül nem nyilatkozik a nyeremény elfogadásáról, elveszti a jogosultságát a nyereményre. Ha a nyertes cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el.

III.6. Amennyiben a nyertes elveszíti jogosultságát a nyereményre vagy nem fogadja el a nyereményt, úgy a játékban részt vett játékosok között újabb sorsolásra kerül sor.

III.7. A nyereményt elfogadó játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele, érvényesítése érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, a Szervezőt e tekintetben felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a nyereményét meghatározott határidőn belül nem veszi át, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.

III.8. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

IV. A Játék általános szabályai:

IV.1. A nyertesek kijelentik, hogy személyes adataiknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infó tv.) megfelelő, a Szervező általi kezeléséhez hozzájárulnak, és az adatszolgáltatásuk önkéntes. A nyertesek adatait a Szervező a nyeremény átadása érdekében kezeli és feldolgozza, ettől eltérő célokra nem használja és nem dolgozza fel azokat, továbbá azokat az Infó tv. szerint bizalmasan kezeli és indokolatlanul harmadik személy részére ki nem adja, és a Játék befejezését követően vagy kérésre azonnali hatállyal törli, illetve megsemmisíti.

IV.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A nyertesek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. címre levélben vagy az info@fmc.hu e-mail címre írt elektronikus levélben jogukban áll tájékoztatást kérni a személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik az azokba való betekintést, azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban kötelezően elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, továbbá hozzájárulásukat írásban bármikor visszavonhatják, jogaik megsértése esetén pedig bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhatnak.

IV.3. A nyerteseket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozásuk alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem értenek egyet vagy egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslattal kívánnak élni, úgy jogérvényesítési lehetőségeiket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

IV.4. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha bármilyen akadály miatt a fenti Facebook oldalak időszakosan nem érhetőek el, a lájkok fogadására nem képesek, illetve technikai hiba miatt nem lehetséges az adott poszt megosztása.

IV.5. A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, az egyes időpontok, időtartamok és a Játék nyereménye megváltoztatásának jogát.

IV.6. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A Szervező kizár minden felelősséget a nyeremény átvétele, érvényesításe során bekövetkező esetleges balesetből eredő bárminemű sérülésért, kárért, továbbá kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a díjak tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a díj gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a díjazott az esetlegesen postai úton megküldött nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

IV.7. Szervező kijelenti, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kapcsolódik a Facebookhoz. A promóció megvalósításához a Facebook nem nyújt segítséget, és a Szervező vállalja, hogy a promóciót saját kockázatára végzi.

IV.8. A játékosok, valamint a nyertesek elfogadják, hogy a Játék során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körűen helytállni tartoznak.

IV.9. A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

IV.10. A Játékban részt vevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és részvételével elfogadja a jelen hivatalos Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Székesfehérvár, 2017. november 20.

Fehérvár Médiacentrum Kft.
Szervező
Rádió online
Vörösmartyradio

A lejátszó Adobe Flash Player 10-et igényel.
Innen letöltheted.

FehérVár Magazin
Fehérvár Magazin
Eseménynaptár